Sunday, August 31, 2008

Pembangunan modal insan

Pembangunan modal insan akan dilaksanakan secara holistik di dalam RMK9 merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi (S&T) serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Kad Pelbagai Guna Kerajaan (GMPC)

GMPC yang berfungsi sebagai kad pengenalan, lesen memandu, pasport, kad kesihatan, kad bayaran tunai elektronik dan lain-lain itu adalah kad pintar pelbagai guna pertama di dunia.
Kad pintar itu yang menggunakan teknologi terkini seperti mikrocip dan enkripsi keselamatan termasuk cap jari serta bayangan imej (ghost image).

GMPC Corporation merupakan konsortium yang bertanggungjawab memajukan projek tersebut di bawah salah satu dari tujuh aplikasi perdana MSC. Kontrak bagi projek GMPC bernilai RM272 juta .

Konsortium tersebut terdiri daripada lima syarikat iaitu Dibena Enterprise Sdn. Bhd., Unisys MSC Sdn. Bhd., Iris Technologies (M) Sdn. Bhd., CSA MSC Sdn. Bhd. dan EPNCR (M) Sdn. Bhd.

Pembangunan ICT

Tumpuan pembangunan ICT dlm RMK9 ialah :

 1. mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab ICT dan multimedia global
 2. meluaskan rangkaian komunikasi bagi memastikan akses kepada perkhidmatan dan maklumat yang lebih setara
 3. menggiatkan usaha merapatkan jurang digital
 4. membangunkan bandar siber sedia ada serta mempromosikan pusat siber yang baru dan aplikasi multimedia MSC
 5. merangsang sumber pertumbuhan baru dalam sektor ICT termasuk bioinformatik, gabungan bioteknologi dan ICT
 6. membangunkan tenaga kerja mahir dalam bidang ICT
  mempercepatkan budaya e-pembelajaran
 7. mempertingkatkan keselamatan maklumat

e-Dagang

e-Dagang menyediakan peluang kepada perniagaan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing, pembangunannya dipergiat lagi menerusi penubuhan infrastruktur asas termasuk penyediaan dan penggalakan pelbagai mekanisme transaksi elektronik. Penyertaan sektor swasta terutamanya institusi kewangan dan persatuan industri penting dalam penyediaan pertukaran kewangan bagi transaksi dalam talian untuk peniaga dgn peniaga (B2B) dan peniaga dgn pengguna (B2C).

Perkhidmatan perbankan internet dan program e-niaga MSC dilaksanakan melalui transaksi perniagaan secara dalam talian yang selamat bagi B2B dan B2C terutamanya di kalangan enterpris kecil dan sederhana.

Pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)

Penubuhan MSC pada tahun 1996 menyediakan landasan untuk membangunkan kelompok syarikat ICT tempatan yang berdaya saing dan industri ICT yang mampan.

Komponen utama pembangunan MSC ialah perlaksanaan, penyepaduan dan peningkatan beberapa aplikasi multimedia termasuk pembangunan aplikasi Kerajaan Elektronik, Sekolah Bestari, Kad Pelbagai Guna Kerajaan dan Telekesihatan serta Kelompok R&D, e-Niaga dan Program Keteknousahawan bagi membentuk persekitaran multimedia.

Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan

RMK 9 akan menyediakan satu persekitaran yang bertenaga dan membantu FDI dan pelaburan tempatan untuk menggerakkan sektor pembuatan ke atas dan di sepanjang rantaian nilai. Cabaran seterusnya adalah untuk mengukuh dan membangunkan kelompok industri baru dan yang baru muncul serta menjana lebih banyak peluang pelaburan, pendapatan dan pekerjaan.

Bagi memperluas dan mendalamkan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan pada masa akan datang, kerajaan akan terus membantu sektor swasta dengan menyediakan pelbagai khidmat sokongan termasuk penyediaan pembiayaan dan insentif khusus.

Pertanian Baru

Di dalam RMK9, penekanan akan diberikan kepada Pertanian Baru yang melibatkan pertanian komersil berskala besar, penggunaan teknologi moden yang lebih meluas, pengeluaran yang berkualiti dan mempunyai nilai ditambah yang tinggi, memanfaatkan sepenuhnya potensi dalam bioteknologi, penggabungan dengan ICT dan penglibatan usahawan tani dan tenaga kerja mahir.

Polis Diraja Malaysia

Visi : Agensi penguatkuasa utama yang berintegriti, kompeten dan komited untuk bekerja dengan masyarakat

Misi : PDRM komited untuk berkhidmat dan melindungi negara dan bekerjasama dengan masyarakat dalam mengekalkan undang-undang dan ketenteraman awam


PDRM terbahagi kepada 7 jabatan utama yang terdiri Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Logistik, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam (KDN/KA), Cawangan Khas dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil.

Jabatan-Jabatan ini diketuai oleh Pengarah-pengarah yang berpangkat Komisioner Polis. Secara amnya,

 1. Jabatan Pengurusan bertanggungjawab dalam hal-ehwal pengurusan dan pentadbiran PDRM.
 2. Jabatan Siasatan Jenayah pula memainkan peranan dalam penyiasatan kes-kes jenayah serta menjalankan tangkapan dan pendakwaan pesalah-pesalah,
 3. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memikul tanggungjawab dalam penyiasatan dan pendakwaan kes-kes yang berhubung dengan masalah pengedaran dan penyalahgunaan dadah,
 4. Jabatan Siasatan Jenayah Komersil adalah menjalankan penyiasatan, menangkap, dan mendakwa penjenayah kolar putih,
 5. Jabatan Logistik sebagai jabatan yang menyokong PDRM dari segi kewangan, bekalan, persenjataan dan lain-lain,
 6. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam berperanan sebagai 'operational wing' PDRM, dan
 7. Cawangan Khas sebagai jabatan yang bertanggungjawab dalam pengumpulan maklumat dan risikan keselamatan.

Jabatan KDN/KA

Misi : Menangani dan menjaga keselamatan dan ketenteraman awam dalam negeri.

Fungsi

 • Mengawal, merancang dan melaksanakan operasi melibatkan ketenteraman awam
 • Merancang dan mengkoordinasikan rondaan maritim bersama dan rondaan sempadan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia serta Angkatan Tentera/Laut dan pengawal pantai negara-negara jiran
 • Merancang, mengawal dan mengkoordinasikan operasi mencari dan menyelamat
  Membantu Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perusahaan Awam dalam penguatkuasaan Akta Lalulintas
 • Membantu lain-lain cawangan dalam pasukan dalam melancarkan operasi dan tugas keselamatan khas
 • Bekerjasama dengan Angkatan Tentera dan lain-lain agensi kerajaan berhubung keselamatan negara

Cawangan-cawangan di bawah jabatan ini:-
Urusetia
Pentadbiran
Gerakan
Unit Implimentasi C4I
Pasukan Simpanan Persekutuan
Unit Berkuda
Pasukan Gerakan Am
Pasukan Gerakan Khas
Unit Udara
Cawangan Trafik
Cawangan Marin
Pusat Kawalan Malaysia

Email

Email atau e-mail adalah singkatan untuk Electronic Mail, atau dalam bahasa Indonesia berarti surat elektronik. Email dari mulai ditulis, dikirim, hingga diterima dan dibaca semuanya ditangani secara elektronis. Umumnya email dibuat (atau ditulis) menggunakan Mail User Agent (MUA) lebih umum dikenal sebagai Email client), kemudian proses pengiriman ditangani oleh Mail Transfer Agent (MTA) yang sering juga disebut sebagai mail server. MUA juga digunakan untuk membuka dan membaca email kembali.

Alamat diperlukan dalam proses pengiriman email. Namun tidak seperti alamat surat yang lazim kita gunakan. Sistem pengalamatan pada email menggunakan format identitas dan domain yang digabung menggunakan karakter @ (at, dibaca et). Misalnya email kami adalah servicedcc@yahoo.com. Artinya email bernama servicedcc provider yang digunkaan adalah yahoo.com sehingga alamat lengkap email adalah penggabungan nama dengan penyedia tersebut yang dibatasi oleh char @.

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan meliputi:

 • Penerimaan
 • Pendaftaran
 • Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
 • Penyelenggaraan
 • Pelupusan
 • Kehilangan dan Hapus kira


Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang
dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.

Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

Integriti

Definisi Integriti :

Satu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi.

Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa

Komanwel
Matlamat
- membina semangat setia kawan di kalangan anggota
- mewujudkan kerjasama dalam segala bidang

Sumbangan M'sia
- Tuan Rumah Commonwealth Head of Government Meeting (CHOGM) 1989 Langkawi
- mengisytiharkan Deklarasi Langkawi - tentang masalah pencemaran
- mementang dasar aparheid di Afrika Selatan
- menganjurkan Sukan Komanwel 1998

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Piagam PBB
a) menjamin keamanan dan keselamatan dunia
b) Menggalakkan hubungan berbaik-baik andtara negara anggota
c) bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia
d) menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota

Sumbangan Malaysia
1960 - Pasukan pendamai Congo(Zaire)
1989 - Pasukan pengaman PBB ke Namibia
1990an - pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq,
- pasukan pengaman ke Bosnia
- Menentang dasar apartheid
- menyarankan Benua Antartika mwnjadi warisan dunia

Pergeraka Negara-Negara Berkecuali (NAM)
Matlamat
- mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis Negara-Negara Selatan Matlamat
- mengatasi harga eksport, bahan mentah
- meningkatkan kerjasama ekonomi & teknikal tanpa bergantung kpd negara-negara maju

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Matlamat
- mengeratkan hubungan antara negara Islam
- bersuara dalam satu nada bagi kepentingan Islam
- mengekalkan perdamaian dalam semua persengketaan antara negara Islam
- bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tak dicemari

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
Matlamat
- mengekalkan kestabilan politik di A.T.
- saling membantu dalam ekonomi, sosial dan kebudayaan
- meningkatkan taraf hidup penduduk
- membantu dalam latihan dan penyelidikan
- mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau & antarabangsa

Pelan Integriti Nasional

Pelan ini dibangunkan dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budaya etika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. PIN yang dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, adalah selaras dengan cabaran ke empat Wawasan 2020 iaitu untuk “Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur”.

Objektif khusus PIN adalah;

1. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika;

2. Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang;

3. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti;

4. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat; dan

5. Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan.

TEKAD 2008

Kearah pemantapan integriti supaya berjalan lancar dan mencapai matlamatnya, maka Pelan Integriti Nasional (PIN) telah menyusun dan menetapkan sasarannya yang dikenali sebagai TEKAD 2008 untuk dicapai dalam tempoh lima tahun pertamanya (2004-2008). Terdapat lima sasaran yang digariskan melalui TEKAD 2008, iaitu;

Sasaran pertama, mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa secara berkesan.

Sasaran ke-2, meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi.

Sasaran ke-3 ialah meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan.

Sasaran yang ke-4 ialah memantapkan institusi keluarga. S

Sasaran terakhir, yang ke-5 ialah meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bajet 2008

Bajet 2008 bertemakan Bersama Membina Negara dan Menikmati Kemakmuran, mencerminkan hasrat Kerajaan untuk mempastikan kekayaan negara terus berkembang dan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Hanya dengan ini, kemajuan negara akan menjadi lebih bermakna, dengan semua rakyat hidup dalam harmoni.

Bajet ini akan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama:
Pertama: Mempertingkat daya saing negara;
Kedua: Memperkasa pembangunan modal insan; dan
Ketiga: Menjamin kesejahteraan rakyat.

Rancangan Malaysia ke 9

RMK 9 - rencana terperinci lima tahun pertama Misi Nasional yang menggariskan dasar dan program utama ke arah mencapai teras dan objektif Misi dalam tempoh 2006-2010

Tema : Bersama ke Arah Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

Penekanan dan program utama RMK 9 terbahagi pada 5 teras :

 1. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
 2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama
 3. Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif
 4. Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
 5. Mengukuh keupayaan institusi dan pelaksanaan

Misi Nasional - RMK9

Dasar dan rangka kerja pelaksanaan baru telah disediakan untuk menggaris pendekatan yang akan dilaksana bagi mencapai wawasan dan matlamat negara dalam jangkamasa 15 tahun yang akan datang. Misi Nasional ialah rangka kerja yang bertujuan memastikan usaha pembangunan negara menghasilkan impak dan prestasi yang lebih tinggi ke arah pencapaian Wawasan 2020.

RMK9 merupakan pelan pembangunan pertama daripada 3 rancangan lima tahun bagi Misi Nasional yang merangkumi dasar dan program bertujuan untuk mencapai falsafah dan teras Misi tersebut. Misi Nasional akan memacu bentuk dan keutamaan program, perancangan dan bajet mulai tahun 2006 dan seterusnya.

Islam Hadhari

Rangka kerja pembangunan menyeluruh dan sejagat dilancarkan pada tahun 2004. Ia menekankan pembangunan yang selaras dengan rukun islam dengan memberi tumpuan kepada meningkatkan kualiti hidup melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan individu dan negara; pelaksanaan sistem ekonomi, perdagangan dan kewangan yang dinamik; mendorong pembangunan yang bersepadu dan seimbang yang melahirkan rakyat berilmu dan bertakwa serta berpegang teguh pada nilai murni dan jujur, amanah dan bersedia menyahut cabaran global.

10 prinsip :
 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah
 2. Kerajaan yang adil dan beramanah
 3. Rakyat berjiwa merdeka
 4. Penguasan ilmu pengetahuan
 5. Pembangunan ekonomi yg seimbang dan komprehensif
 6. Kehidupan berkualiti
 7. Perlindungan hak kumpulan minoriti dan wanita
 8. Keutuhan moral dan budaya
 9. Pemeliharaan alam semula jadi
 10. Kekuatan Pertahanan

Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan - Undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan kerajan
Raja Berperlembagaan - - Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong
a) Ketua Negara - mengetuai Badan Perundangan, Badan Pemerintah & Badan Kehakiman
b) boleh memanggil dan membubarkan Parlimen
c) Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata (kuasa pemampunan)
d) Bertanggungjawab menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu
e) ketua agama Islam (Swak, Sabah, Penang, Melaka, Wilayah Persekutuan)
f) Boleh mengisytiharkan Undang-Undang Darurat
g) Bertanggungjawab melantik

Kuasa Pemerintahan
Badan Perundangan (Legislatif)
- Fungsi - Parlimen(YDP, Dewan Rakyat, Dewan Negara) menggubal undang-undang

Ciri-Ciri Dewan Negara
- 69 orang Senator (tempoh jawatan 3 tahun)
* 26 dipilih oleh Dewan Undangan Negeri (2 each)
* 3 dipilih oleh YDP (2 for K.L, 1 for Labuan)
* 40 dipilih oleh YDP - cemerlang dalam bidang profesional
- Senator bertaraf Ahli Parlimen, boleh menjadi ahli Jemaah Menteri

Ciri-ciri Dewan Rakyat
- 222 ahli(tempoh 5 thn) mewakili kawasan pilihan raya di seluruh negara
- tugas - menggubal & melaksanakan undang-undang (peringkat Dewan Rakyat)

Badan Pelaksana (Eksekutif) - Jemaah Menteri atau Kabinet
Kabinet bertugas menggubal dasar-dasar kerajaan tertinggi dalam semua perkara
Kementerian bertugas menggubal dasar-dasar kerajaan dan merancang & menyelaras program pembangunan eko, sosial
- Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Politik, S/usaha Parlimen
Perkhidmatan Awam
- Ketua Setiausaha Negara t/jawab mengawasi kementerian, jabatan kerajaan dan dibantu kumpulan pegawai perkhidmatan awam
- Jabatan Kerajaan - diketuai Ketua Pengarah
- Badan Berkanun - badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasi autonomi tertentu yang ditadbir oleh Lembaga Pengarah dan mempunyai peruntukan kewangan sendiri

Badan Kehakiman (Judisiari)
- mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah
- menentukan kesahihan undang-undang
- berkuasa mentafsiran perlembagaan, undang-undang
- mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan/Negeri
- boleh mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang

Pilihan Raya
- Proses memilih wakil rakyat
- Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SRP)
* menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya
* menjalankan pendaftaran pemilih
* mengendalikan pilihan raya

IMAP vs POP

2 cara untuk setup emel program guna Eudora, Outlook dll iaitu POP (Post Office Protocol) dan IMAP (Internet Message Access Protocol)

Jika POP diguna semua emel akan dimuatturun dari server kepada komputer dan disimpan di hard drive.

Jika IMAP digunakan semua emel disimpan di server dan tidak akan dihapuskan. Aplikasi emel akan create a local cache di hard disk untuk cepatkan bukaan emel. Walaubagaimanapun emel original tidak akan disentuh.

Kebaikan POP
 • paparan mesej cepat setelah dimuatturun
 • mesej disimpan di harddisk dan tiada isu limit dan kuota dalam storan server
 • disokong oleh kebanyakan ISP dan emel provider
 • disokong oleh semua program emel

Keburukan POP
 • mesej disimpan dalam harddisk, oleh itu tak boleh diakses oleh komputer lain
 • mesej tidak disimpan di server

Kebaikan IMAP
 • mesej disimpan di server dan boleh diakses dimana-mana
 • IMAP mail folders akan synchorize dengan IMP(webmail)
 • sent messages dan drafts juga disimpan di server
 • server-side spam filtering mudah diimplement dengan IMAP
 • IMAP mail dibackup dan boleh direstore
 • mudah untuk migrate
Keburukan IMAP
 • paparan mesej slow, escp. masa mula baca
 • sensitif pada saiz dan perlukan archive (limit & quota storan)
 • tak banyak ISP dan emel provider offer IMAP
 • tak semua email programs support it properly

Encryption vs Decryption

Dalam cryptography, encryption adalah proses menukarkan maklumat menggunakan algorithm tertentu untuk menjadikan ia tidak boleh boleh dibaca oleh sesiapa melainkan dia yang memiliki special knowledge. Hasil proses itu adalah maklumat yang telah dienkrip.

Decryption adalah reverse kepada proses encryption, menjadikan maklumat yang dienkrip boleh dibaca semula.

Biometric Encryption adalah proses yang menggunakan ciri-ciri badan sebagai satu method untuk mengkodkan data. Ciri-ciri fizikal seperti cap jari, retina dan iris, tapak tangan, dan voice recognition adalah diantara method biometric encryption.

Waterfall Model (Baik & Buruk)

Model waterfall adalah versi SDLC yang popular untuk software engineering. Ia adalah pendekatan klasik dan method pembangunannya adalah linear and sequential. Pembangunan waterfall ada matlamat tertentu pada setiap fasa. Ini adalah kerana setiap fasa yang selesai akan terus kepada fasa yang berikutnya tanpa berpatah balik.

Kebaikan :
 • Membenarkan kawalan untuk departmentalization and managerial.
 • Jadual disetkan dengan deadlines untuk setiap langkah pembangunan dan produk boleh dihasilkan melalui proses pembangunan (delivered on time).
 • Pembangunan akan bermula dari konsep, design, implementasi, testing, instalasi, troubleshooting dan akhir dengan operasi dan maintenance. Setiap fasa akan berjalan tanpa overlaping.

Keburukan :
 • Tidak benarkan reflection or revision.
 • Aplikasi yang berada di dalam testing, susah untuk diubahsuai sekiranya tidak dirancang baik semasa langkah konsep.

System Development Life Cycle (SDLC)

SDLC adalah conceptual model yang digunakan untuk membangunkan sesuatu projek terutama projek berkomputer.

Jenis-jenis SDLC :
a. Waterfall
b. Rapid Application Dev (RAD)
c. Joint Application Dev (JAD)
d. Build and Fix
e. Rapid Prototype
dll

Secara am, langkah-langkah SDLC methodology :
a. Sistem asal dikaji dan kenalpasti masalah melalui soalselidik.
b. Kajian kesauran. Keperluan sistem baru didefinisi. Kelemahan dalam sistem asal dinyatakan dengan cadangan untuk penambahbaikan.
c. Analisis. Sistem yang dicadangkan didesign. Apa sistem baru patut buat. Perancangan termasuk pembangunan fizikal, hardware, OS, programming, comm dan isu-isu keselamatan.
d. Sistem Baru dibangunkan seperti yang dipersetujui. Pengguna mesti dilatih menggunakannya dan semua aspek perfomance diuji jika perlu ubahsuai lakukan pada peringkat ini.
e. Implementasi. Biarkan pengguna menilai sistem baru. Buat fasa by fasa bergantung kepada aplikasi atau lokasi dan sistem asal secara perlahan diganti atau shutdown sistem asal dan implement sistem baru secara terus.
f. Maintenance mesti dilaksanakan. Pengguna harus up-to-date untuk pengubahsuaian sekiranya perlu.

Portal vs Website

Portal merujuk kepada

Portal website, gerbang kepada berita, maklumat dan pautan biasanya di atas sesuatu subjek seperti pertanian, engineering dsb.

Web portal, adalah sejenis Content Management System, yang ada perlindungan password yang membenarkan Site Administrators mengedit teks, imej dan lain-lain kandungan bila perlu. Ini memudahkan pengemaskinian tanpa perlu tahu kod programming.

Website merujuk kepada

Koleksi laman web yang saling berkait dan lokasinya di World Wide Web

Set laman-laman web biasanya mengandungi homepage yang terletak di server yang sama dan disedia dan diselenggara oleh individu, group atau organisasi.