Thursday, May 19, 2011

Business Process Reengineering (BPR)

BPR merupakan kaedah melaksanakan penambahbaikan terhadap proses kerja dan disokong oleh penggunaan ICT sebagai pemudah cara urusan kerja di agensi.

Pelaksanaan BPR dapat:

» meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam
» meningkatkan pendapatan negara menerusi penjimatan kos dan masa
» mengurangkan caj dan yuran perkhidmatan
» meningkatkan tanggungjawab sosial
» mengurangkan aduan
» mempercepatkan masa yang diambil oleh pelanggan dalam berurusan dengan agensi kerajaan
» meningkatkan kepuasan pelanggan
» meningkatkan kedudukan daya saing negara


Contoh Aplikasi BPR

Kaunter

Star Rating

Tujuan
Penarafan Bintang Agensi Sektor Awam merupakan salah satu mekanisme pengukuran prestasi budaya kecemerlangan dalam Perkhidmatan Awam


Latar Belakang
1.Disarankan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 2 Februari 2005 di Mesyuarat Jemaah Menteri dan pada 1 Disember 2006 di Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) supaya Star Rating dilaksanakan.
2.Pada 8 Februari 2007, Mesyuarat Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) memutuskan supaya Star Rating dilaksanakan bagi menggredkan tahap prestasi kecemerlangan agensi-agensi Kerajaan ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.
3.Berdasarkan input-input Mesyuarat Ketua Setiausaha dan Ketua Perkhidmatan pada 22 Januari 2008 serta pemerhatian Pasukan Inspektorat Star Rating MAMPU semasa melaksanakan penilaian Star Rating, MAMPU telah mengambil langkah untuk memantapkan kriteria penilaian Star Rating kementerian untuk tahun 2008.


Objektif
1.Menilai dan mengukur prestasi Agensi-agensi Kerajaan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Sektor Awam berada pada tahap yang cemerlang;
2.Memberi pengiktirafan kepada agensi-agensi yang telah menunjukkan tahap tadbir urus yang terbaik serta sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan yang unggul;
3.Memberi publisiti yang meluas mengenai dasar, strategi, pengurusan kualiti serta amalan terbaik yang telah membawa kejayaan kepada organisasi;
4.Menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan Agensi Sektor Awam dalam mengamalkan pengurusan organisasi dan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan.

Portal Keselamatan ICT Sektor Awam

http://www.ictsecurity.gov.my

Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2011/06/pp062011.pdf

IT Company

http://isianpadu.com/
Expertise in JAVA programming.http://mawarsoft.no_ip.info/
Developer of Siliconetics and Mawarsoft product (Digital Furqan)

Wednesday, May 18, 2011

SQL Statement - UPDATE

Update data with new value
UPDATE tablename SET fieldname1 = values, fieldname2 = values WHERE condition

Update data with value in another table
UPDATE tablename1 SET tablename1.fieldname=tablename2.fieldname FROM tablename2 WHERE condition

Thursday, May 12, 2011

SQL Statement - SELECT

Select data from 1 table
SELECT * FROM TableNames

Select data from 2 or more tables
SELECT table1.*, table2.* FROM table1,table2 WHERE table1.field1=table2.field1

Append 2 tables
SELECT * FROM table1
UNION
SELECT * FROM table2

Select data which is not exists in another table
SELECT * FROM table1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM table2 WHERE table1.field1=table2.field1)

Wednesday, May 11, 2011

Method Overloading

Method overloading adalah dimana method boleh nama yang sama dalam satu class tetapi parameter mesti berbeza atau data type dalam method berbeza.

Contoh :
public class Sum {
public static void main(String[] args) {
int no1,no2;
String nama;
no1=10;
no2=20;
nama="ALI";
calc(no1);
calc(no1,no2);
calc(no1,nama);
}
void calc(int x) {
x=x+20;
}

void calc (int x, int y) {
x=x+y;
}

void calc (int x, String nama) {
System.out.println(Nama + " " + x);
}

Method (atau Procedure) in JAVA

Format method :
void function_name(parameter) {
statement;
}

contoh : hasiltambah

import Form.Num;

public class First {
public static void main(String[] args) {
int no1, no2, no3;
no1=10;
no2=11;

Num num1=new Num();
num1.setNumOne(10);
num1.setNumTwo(11);

no3=hasiltambah(no1,no2);
System.out.println("----"+no3);

}

static int hasiltambah (int n1, int n2){
int sum=n1+n2;
return sum;
}
}

LATIHAN : Cipta satu class object Num untuk digunakan dalam method di atas di dalam package Form. Boleh refer http://note4jas.blogspot.com/2011/05/generate-getters-and-setter-in-java.html.

Tuesday, May 10, 2011

IF..ELSE...ELSE IF, FOR, WHILE

IF ELSE
if (var1=var2) {
statement1;
} else {
statement2;
}

atau

var1==var2 ? statement1 : statement2;

atau

if (condition) {
statement1;
} else if (condition){
statement2;
} else {
statement3;
}FOR
for (initial; boolean expression; expression){
statement;
}
contoh :
for(int i=0;i<10;i++){
jumlah_amaun += cachedData.getRow(i).getDouble("amaun_resit");
}

SWITCH

switch (elemen no) {
case condition1:
statement1;
break;
case condition2:
statement2;
break;
default:
statement3;
}

Object Data Type

1. Create satu class dibawah package action;

2. Declare object staff sebagai satu data type;
--- format : {class} {variable} = new {class}();
--- cth : staff pStaff = new staff();

3. Kalau object staff letak di bawah package lain kena letak import statement;
--- format : import {package}.{class};
--- cth : import form.staff; /*nama package adalah form

4. Untuk guna class
--- format - assign value : {variable}.{setters variable}("{value}");
--- cth : pStaff.setStaffID("11111");

--- format - display value : {variable}.{getters variable}();
--- cth : pStaff.getStaffID();package action;

public class admin {

public static void main(String[] args) {
staff pStaff = new staff();
pStaff.setStaffID("11111");
pStaff.setStaffName("ALI");

System.out.println ("ID Name ") + pStaff.getStaffID());

}
}LATIHAN : Paparkan nama staff.

Monday, May 9, 2011

Generate Getters and Setter in JAVA

Create satu class staff di dalam package action.

package action;
public class staff {

}

Masukkan attribut yang perlu di dalam class staf.

package action;
public class staff {
private String staffID;
private String staffName;
}


Dalam eclipse, getter dan setter boleh digenerate bagi tujuan menggunakan class ini sebagai data type.

Klik source -> Generate Getter and Setters -> Klik button Select All -> Access Modifier : public -> ok

Dalam class akan ditambah getter dan setter. Sekiranya buat melalui notepad bolehlah menaip seperti di bawah :

package action;
public class staff {
private String staffID;
private String staffName;

public String getstaffID() {
return staffID;
}

public String setstaffID() {
this.staffID=staffID;
}

public String getstaffName() {
return staffName;
}

public String setstaffName() {
this.staffName=staffName;
}
}

How to create project in JAVA

1. Create new project cth : STAFF
2. Create new source folder cth : src
3. Create new package (atau folder di bawah src) cth : action
4. Create new class cth : HelloServlet
--- satu object akan dicipta di bawah package action iaitu HelloServlet.java

package action;
public class HelloServlet {
public static void main (String[] args) {
System.out.println("Hello...");
}
}


5. Run this class as Java Application

Sunday, May 8, 2011

Declare Variable in JAVA

int x;
int a,b,c;
int a=10;
String test;

Data type primitive bermula dengan huruf kecil seperti int, byte, char, float dll.
Data type class bermula dengan huruf besar seperti String.

Comment di dalam JAVA

Block comment : -
/*
* JAVA VERSION 1.5
* Comment ini warna hijar
*/

Line comment :-
// JAVA VERSION 1.5 - comment ini warna hijau

Other comment :-
/**
* JAVA VERSION 1.5 - comment ni warna biru
* dan dimasukkan ke dalam Java Doc
*/

Thursday, May 5, 2011

JDK (Java Development Kit)

JDK perlu diinstall terlebih dahulu sebelum kita boleh menggunakan IDE Java. Boleh didownload dari http://downloads.phpnuke.org/en/download-item-view-x-n-a-m-a/JAVA%2BSE%2BDEVELOPMENT%2BKIT%2BJDK%2B.htm

Version terkini adalah JDK 7 atau 1.7 . JDK 1.3 ke bawah, JAVA file letak diluar folder tetapi 1.4 ke atas, JAVA file duduk di dalam folder atau package seperti WEB-INF dll.

Dalam System Properties -> Advance Tab -> Environment Variable tambah User Variable seperti di bawah :Variable value adalah folder dimana letaknya JDK.

Platform JAVA