Thursday, March 14, 2013

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 - PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM


KERAJAAN MALAYSIA

__________________________________

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

__________________________________

PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN

KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN

1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memberi panduan mengenai

pelaksanaan pemeriksaan kesihatan bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan

awam supaya pelaksanaannya lebih teratur.

LATAR BELAKANG

2. Peraturan mengenai pemeriksaan kesihatan kepada calon yang dilantik ke

dalam perkhidmatan awam dijelaskan dalam peraturan 20(1)(a), Peraturan-

Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan

Perkhidmatan) 2012. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap calon yang akan

dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah disyaratkan untuk diperiksa dan

diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.


3. Pada masa ini, pelaksanaan urusan pemeriksaan kesihatan adalah

berdasarkan borang pemeriksaan perubatan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesihatan Malaysia (Am 402-Pin.4/87) berdasarkan ketetapan dalam Ruangan 2,

Bilangan 1, Jadual B, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2012–

Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam

Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.

4. Bagi memastikan pemeriksaan kesihatan calon yang dilantik dibuat dengan

teratur, terdapat keperluan untuk menjelaskan dasar dan tatacara pemeriksaan

kesihatan dengan menggunakan borang baharu pemeriksaan perubatan.

DEFINISI

5. Bagi tujuan Pekeliling Perkhidmatan ini:

“calon” bermaksud seseorang yang telah ditawarkan pelantikan secara tetap,

sementara atau kontrak oleh Suruhanjaya;

“Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu

Kementerian/ Jabatan Persekutuan di peringkat persekutuan, wilayah, negeri,

daerah atau di luar negara, atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa

secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagi pihaknya;

“pegawai” bermaksud pegawai sedang berkhidmat yang dilantik ke jawatan

baharu oleh Suruhanjaya;

“pengamal perubatan berdaftar” bermaksud pengamal perubatan yang

didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 [Akta 50] sama ada pegawai

perubatan Kerajaan atau swasta;

“perkhidmatan awam” bermaksud perkhidmatan awam Persekutuan iaitu

perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam am

persekutuan, pasukan polis dan perkhidmatan pelajaran menurut Fasal (1)

Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan; dan

“Suruhanjaya” bermaksud Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya

Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Pasukan Polis dan

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran atau mana-mana pihak yang diwakilkan

kuasa secara sah untuk melantik seseorang berkhidmat dengan mana-mana

perkhidmatan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya berkenaan.

DASAR PEMERIKSAAN KESIHATAN

6. Dasar pemeriksaan kesihatan adalah seperti berikut:

(a) calon yang akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah

menjalani pemeriksaan kesihatan dan diperakui sihat untuk

berkhidmat;

(b) pegawai yang telah menjalani pemeriksaan kesihatan semasa di

jawatan terdahulu perlu menjalani semula pemeriksaan kesihatan

sekiranya dikehendaki oleh Suruhanjaya apabila dilantik ke jawatan

baharu;

(c) bagi maksud subperenggan 6(a) dan 6(b), pemeriksaan kesihatan

hendaklah dilaksanakan oleh pengamal perubatan berdaftar;

(d) pemeriksaan kesihatan hendaklah dibuat selepas calon/ pegawai

menerima surat tawaran pelantikan dan laporan pemeriksaan

kesihatan perlu dikemukakan kepada Ketua Jabatan pada tarikh

melapor diri bertugas kecuali bagi skim perkhidmatan yang
mengehendaki calon/ pegawai menjalani pemeriksaan kesihatan

terlebih dahulu;

(e) sekiranya calon tidak dapat mengemukakan laporan pemeriksaan

kesihatan pada tarikh melapor diri bertugas yang diarahkan, Ketua

Jabatan tidak boleh menerima pegawai melapor diri bertugas.

Sebaliknya, calon perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan

mengemukakan laporan tersebut semasa melapor diri bertugas dalam

tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya;

(f) sekiranya Suruhanjaya mengehendaki pegawai sedang berkhidmat

menjalani semula pemeriksaan kesihatan apabila dilantik di jawatan

baharu dan laporan pemeriksaan kesihatan tidak dapat dikemukakan

pada tarikh melapor diri yang diarahkan, pegawai hendaklah

memohon penangguhan melapor diri kepada Ketua Jabatan baharu.

Sekiranya pegawai diperakui oleh pengamal perubatan berdaftar

mengalami masalah kesihatan, pegawai hendaklah merujuk kepada

Suruhanjaya yang menawarkan jawatan baharu itu untuk

mendapatkan nasihat mengenai pelantikannya;

(g) Suruhanjaya boleh membatalkan tawaran pelantikan jika calon/

pegawai diperakui mengalami masalah kesihatan oleh pengamal

perubatan berdaftar; dan

(h) kos pemeriksaan kesihatan adalah ditanggung sepenuhnya oleh calon/

pegawai melainkan pemeriksaan yang dibuat di hospital/ klinik

Kerajaan.

7. Walaupun seseorang pegawai sedang berkhidmat telah mematuhi syarat

di perenggan 6, Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk menjalani

semula pemeriksaan kesihatan atau mengemukakan maklumat kesihatan yang
telah disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar apabila terdapat keperluan

untuk mengetahui status kesihatan pegawai supaya dapat dinasihati mengenai

perkhidmatannya.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESIHATAN

8. Pemeriksaan kesihatan bagi calon/ pegawai yang dilantik ke dalam

perkhidmatan awam adalah seperti berikut:

(a) calon/ pegawai hendaklah membuat pemeriksaan kesihatan sebaik

sahaja menerima tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya dengan

menggunakan borang pemeriksaan perubatan seperti di Lampiran A;

(b) calon/ pegawai hendaklah mengemukakan laporan pemeriksaan

kesihatan semasa melapor diri bertugas. Ketua Jabatan tidak boleh

menerima calon/ pegawai melapor diri bertugas sekiranya calon/

pegawai gagal mengemukakan laporan tersebut semasa melapor diri

bertugas;

(c) Ketua Jabatan mengemukakan maklumat pelantikan dan laporan

pemeriksaan kesihatan serta memaklumkan kepada Suruhanjaya

sekiranya calon/ pegawai mengalami masalah kesihatan;

(d) Suruhanjaya meneliti laporan pemeriksaan kesihatan dan

memaklumkan keputusan pembatalan tawaran pelantikan kepada

calon/ pegawai melalui Ketua Jabatan sekiranya calon/ pegawai

mengalami masalah kesihatan dan tidak sesuai untuk berkhidmat; dan

(e) Ketua Jabatan membuat bayaran emolumen bagi apa-apa tempoh

calon/ pegawai berkhidmat.
Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan

Semua Ketua Setiausaha Kementerian

Semua Ketua Jabatan Persekutuan

Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri

Semua Pihak Berkuasa Berkanun

Semua Pihak Berkuasa Tempatan


Tarikh :

No comments: